Bu döküman Pardus 23 tüm sürümleri için uygulanabilir. Docker’ı kurmadan önce Docker Engine resmi sürümü ile çakışan diğer resmi olmayan sürümleri bilgisayarımızdan kaldırmamız gerekiyor. Çok bilinenleri( docker.io, docker-doc, docker-compose, podman-docker, containerd ) bilgisayarınızdan aşağıdaki komutu kullanarak kaldırabilirsiniz. Bunlara ek Docker Engine bağımlılığı olan containerd ve runc paketlerinide silmemiz iyi olacaktır.

apt remove docker.io docker-doc docker-compose podman-docker containerd runc

apt komutu ile ilgil paketleri silmiş olsak bile images, containers, volumes ve networks gibi docker veri dosyaları silinmiyor. Temiz bir kurulum yapmak istiyor ve veri dosyalarınıda silmek istiyorsanız bu dosyaların buluduğu /var/lib/docker dizini de silmeniz gerekmektedir.

Kuruluma geçelim. Önce resmi Docker GPG anahtarını sistemimize ekleyelim.

sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

Docker resmi paket deposunu ekleyelim.

echo "deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/debian bookworm stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Docker Engine’i kuralım.

sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

Şimdi çalıştığını görmek için hello-world imajımızı ayağa kaldıralım.

sudo docker run hello-world
--------
hace@pardus:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
c1ec31eb5944: Pull complete 
Digest: sha256:4bd78111b6914a99dbc560e6a20eab57ff6655aea4a80c50b0c5491968cbc2e6
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.